Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://parafuggony.hu (továbbiakban Weboldal)

Vállalkozásunk kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Vállalkozásunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatkezelési tájékoztató módosításai az alábbi címen történő közzététellel lépnek hatályba: https://parafuggony.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

Tartalomjegyzék

Bevezető

Üzemeltető elérhetőségei

A Közvetítő szolgáltató elérhetőségei:

A Forgalmazó partnerek elérhetőségei:

Ügyfélszolgálatunk

Fogalmi meghatározások

Adatkezelések

Weboldal működtetéshez (böngészés) kapcsolódó adatkezelés

Statisztikai elemzésekhez kapcsolódó adatkezelés

Kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés

Megrendeléshez (szerződés teljesítéséhez) kapcsolódó adatkezelés

Marketing célú adatkezelés

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

Kuponokkal kapcsolatos adatkezelés

Egyéb adatkezelések

Adattovábbítás

Adatfeldolgozók

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az érintettek jogai

Panasztételi lehetőség

Törvényi hivatkozások

Bevezető

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet 2016. április 27.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Továbbiakban: Rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Üzemeltető elérhetőségei

Debreczeni Gergő egyéni vállalkozó a Siófoki Járási Hivatal – Okmányirodai Osztály bejegyzése alapján a 21861684 nyilvántartási szám alatt, szerződéses Partnerei számára kereskedelmi ügynöki tevékenységet végez.

Debreczeni Gergő ev. Közvetítő szolgáltató (a továbbiakban Közvetítő) és szerződött Forgalmazó partnerei (továbbiakban Forgalmazó) az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg, ezért a Rendelet 26. cikke alapján, a köztük létrejött megállapodás értelmében, közös adatkezelőként kezelik az érintettek személyes adatait. (Továbbiakban: Adatkezelők)

A weboldal üzemeltetője nem végez önálló kereskedelmi tevékenységet, csak a megrendelésekkel kapcsolatos “szerződések” előkészítésében vesz részt. Weboldalán információt ad a termékekről és megrendelés esetén a szükséges adatokat a Forgalmazó partnereknek továbbítja, akik a megrendeléseket teljesítik és a számlát kibocsájtják az ÁSZF szerint.  

Az adatkezelők adatai

A Közvetítő szolgáltató elérhetőségei:

Debreczeni Gergő E.V. 

A Forgalmazó partner elérhetőségei:

Mineralholding Kft. 

Ügyfélszolgálatunk 

Kapcsolattartásra rendszeresített email címünk: info@parafuggony.hu

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken fordulhat hozzánk adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben is. 

A közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepe és a velük való kapcsolata

Adatkezelők a Rendelet kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesznek eleget:

Közvetítő  a Forgalmazókkal kötött megállapodás értelmében Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató. Feladata a Weboldalon keresztül a Forgalmazó által fogalmazott termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára. Közvetítő a Weboldalra látogató Felhasználók számára információt ad, árajánlatot közvetít és szerződést készít elő. A személyes adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti és továbbítja Forgalmazó(k)nak, aki(k) az aktuális megrendelés teljesítését végzi(k).

Forgalmazó(k) a személyes adatokat a megrendelések teljesítéséhez szükséges adminisztratív, logisztikai és könyvelési feladatok ellátása érdekében kezelik az érintettek személyes adatait. Forgalmazó a megrendelések teljesítéséhez további Adatfeldolgozókat vesz igénybe (Pl. futárszolgálat) jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A megrendelések teljesítését a Forgalmazó(k) végzi(k), akik további adatfeldolgozókat vesznek igénybe. Az egyes Forgalmazókhoz kapcsolódó adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségét az Adatfeldolgozók c. részben találja. 

Felhasználó a megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a rendelet szerinti jogait.

Fogalmi meghatározások

Weboldal: A közvetítő által üzemeltetett weblap, blog, vagy piactér jelleggel működő webáruház.

Közvetítő: Az információs társadalommal összefüggő közvetítő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki Weboldalon keresztül – a Forgalmazó megbízásából elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához vagy az adott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges – tartalmat és hozzáférést biztosítja a Felhasználó számára.

Forgalmazó: A Forgalmazó egy gyűjtő fogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki Közvetítő szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. Forgalmazó rendelkezik a termékekkel (tényleges eladó). Közvetítő a Forgalmazó megbízásából a Weboldalon teszi közzé ajánlatait.

Felhasználó: Természetes személy, aki a szolgáltatásokat igénybe veszi, a Weboldalt böngészi, kapcsolatot kezdeményezésekor vagy megrendeléskor megadja a személyes adatait. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Közös Adatkezelők: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveink

  1. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük;
  2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 
  3. az általunk kezelt adatok, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak.;
  4. az általunk kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek, ezen kívül minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük; 
  5. a személyes adatokat csak olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; 
  6. az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelők tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

Adatkezelések

Weboldal működtetéshez (böngészés) kapcsolódó adatkezelés

Közvetítő a Weboldal webáruház funkcióinak működtetéséhez http cookie-kat, un. rendszersütiket (továbbiakban: sütiket) használ. (Kosárfunkcióhoz kapcsolódó sütik, teljesítmény kiegyenlítő sütik stb…)

A felhasznált sütik részletes leírása a ‘Tájékoztatás a sütik (cookie) alkalmazásáról’ című részben található. 

A kezelt adatok köre: Nem kötődnek személyes adathoz

Az adatkezelés célja: Webáruház funkciók használata, felhasználói élmény javítása

Az adatkezelés jogalapja: Nem igényel hozzájárulást

Az adatkezelés időtartama: Munkamenet befejezéséig

Az érintettek köre: a weboldalra látogató Felhasználók

Statisztikai elemzésekhez kapcsolódó adatkezelés 

Vállalkozásunk a weboldal és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások minőségének javításához a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe.

Nem használunk profilozásra alkalmas sütiket. IP címét rejtjük és nem végzünk kiterjesztett e-kereskedelmi méréseket sem. 

Nem végzünk a Felhasználók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmazunk automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt. 

Ügyféladatokból nem hozunk létre se Facebook se AdWords remarketing listát. Nem alkalmazunk hirdetéseink során remarketinget.

A kezelt adatok köre: IP cím (anonimizálva), a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott oldalak listája, az operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk

minőségének ellenőrzése és javítása 

Az adatkezelés jogalapja: Vállalkozásunk jogos érdeke 

Az adatkezelés időtartama: 2 év 

Az adatkezelés címzettjei: Google Analytics 

Az érintettek köre: a weboldalra látogató Felhasználók

Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. 

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google Analytics szolgáltatásról bővebben: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

Kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés

  1. Közvetítő a Weboldalon kapcsolatfelvételre alkalmas űrlapot üzemeltet. Itt a Felhasználó üzenetet tud küldeni. Az üzenetet Weboldal üzemeltetője e-mail formájában kapja meg és válaszát e-mail formájában küldi el a Felhasználó részére.
  2. Közvetítő a Weboldalon feltünteti E-mail címét. Felhasználó ezen a címen is kapcsolatba léphet a Közvetítővel és erre a címre írt levelében felteheti kérdéseit.
  3. Közvetítő a Weboldalon feltünteti ügyfélkapcsolat céljára rendszeresített telefonszámát. Felhasználó a telefonszám felhívásával a termékekre vonatkozó kérdéseket tehet fel vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos információkat kérhet. 

A kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám.

Az adatkezelés célja: Információadás.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 

Az érintettek köre: Közvetítővel kapcsolatot kezdeményező összes érintett. 

Telefonbeszélgetést nem rögzítünk és nem tárolunk. A tudomásunkra jutott személyes adatokat csak a kérés teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk fel. (Például az Ön kérésre elküldjük a termék adatlapját az Ön E-mail címére.) 

Telefonszámot csak abban az esetben hívunk fel, ha a Ön ezt üzenetében kimondottan kéri. Az ügyfélszolgálati időn kívüli, vagy foglaltság miatt nem fogadott telefonszámokat ügyfélszolgálati időben visszahívjuk, de más módon nem kezeljük, és nem tároljuk. A telefon híváslistáját az ügyfélszolgálati idő végén töröljük.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai az ‘Az érintettek jogai’ című részben található. Kérjük, vegye figyelembe, hogy adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy nem tudjuk biztosítani a kért információkat.

Megrendeléshez (szerződés teljesítéséhez) kapcsolódó adatkezelés

Közvetítő által működtetett webáruházban történő vásárlás Forgalmazó és Felhasználó közötti szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. 

Közvetítő és Forgalmazó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, a telefonszámát, e-mail címét.

A kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Adószám (ha van) Szállítási név, Szállítási cím, E-mail cím, Telefonszám, Megrendelés időpontja, IP cím.

Az adatkezelés célja: Szerződés előkészítése illetve teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: Vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig. 

Az adatkezelés címzettjei: Forgalmazó és Adatfeldolgozó partnerei.

Az érintettek köre: Minden szerződést kezdeményező Felhasználó. 

Az E-mail cím megadására azért van szükség, mert a törvényi kötelezettségünk, hogy a megrendeléseket 48 órán belül e-mailben visszaigazoljuk. A Telefonszám megadása házhoz szállítás esetén kötelező, mert telefonszám nélkül a futárszolgálat a csomagot nem veszi fel.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről ezen adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Marketing célú adatkezelés

Vállalkozásunk jelenleg nem küld hírlevelet. 

Direkt marketing célú adatkezelést nem végez.

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

Közvetítő a Forgalmazók termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. Közvetítő Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Közvetítő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat Közvetítő nem kezeli.

A Facebook oldalra látogatókra minden esetben a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Közvetítő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

Közvetítő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Közvetítő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak (Weboldal címének) a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatok Facebookról való törlésének időpontja.

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi címen éri el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kuponokkal kapcsolatos adatkezelés

Weboldal a vásárlások ösztönzésére néha online kuponokat használ. A kupon olyan elektronikusan megjelenő utalvány, amely biztosíthat valamilyen százalékos, vagy fix összegről szóló vételár kedvezményt, ajándékot, esetleg termékmintát. 

A webáruházban használt kuponok vásárláshoz kötöttek, azaz a vásárláskor, a vásárlási folyamat megfelelő részén lehet valamely termékre vagy szolgáltatásra beváltani.

A webáruházban használt kuponok nem kapcsolódnak személyes adatokhoz, így azok a személyes fiókban sem kerülnek feltüntetésre.

Az elérhető kuponokról hírlevélben (ha van), illetve a facebook oldalon tájékoztatjuk a vásárlókat. A kupon megszerzésének NEM feltétele hírlevélre való feliratkozás. Az elérhető kuponokról telefonon vagy e-mailben is tájékoztatást adunk.

Egyéb adatkezelések

Közvetítő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Közösségi oldalakon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Közvetítő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Közvetítő ezen esetekben a megkereső hatóság részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattovábbítás

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás

a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik

személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől

eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Személyes adatot a megrendelésekkel kapcsolatos szerződésekkel kapcsolatban kizárólag csak a Forgalmazó partnereknek továbbítunk, akik további adatfeldolgozókat vehetnek igénybe. Erről bővebben az ‘Adatfeldolgozók’ című részben olvashat.

Adatfeldolgozók

A Közvetítő szolgáltató által igénybe vett Adatfeldolgozók: 

Közvetítő a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Közvetítő által igénybe vett tárhely-szolgáltató:

MediaCenter Hungary Kft.

Az Mineralholding Kft. által igénybe vett adatfeldolgozó(k)

A személyes adatok fizikai tárolása

Adatkezelők a személyes adatokat a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű szerverein tárolják.

Nem tárolunk személyes adatot hordozható eszközön, telefonon vagy laptopon. Eszközeinken erős jelszavakat vagy biometrikus azonosítást alkalmazunk, továbbá naprakészen tartjuk a biztonsági beállításokat és kizárólag legális forrásból származó jogtiszta szoftverekkel dolgozunk.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Weblapunk is használ sütiket. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.

A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. 

A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Fontos, hogy a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításai:


Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Microsoft Edge

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A webáruház által használt sütik 

A webáruház által használt sütik megnevezése, funkciója és lejárati ideje:

Név: Balance_ID 

Leírás: Terhekéskiegyenlítő süti, munkafolyamatot támogató süti. 

Küldés: Bármilyen kapcsolódás 

Elküldött adat: web2, személyes adatot nem tartalmaz. 

Lejár: Amikor a böngészési programfolyamat véget ér

Név: PHPSESSID 

Leírás: Hitelesítési munkamenet süti. Munkafolyamatot támogató süti. 

Küldés: Bármilyen kapcsolódás 

Szkript számára elérhető: Nem (HttpOnly) 

Lejár: Amikor a böngészési programfolyamat véget ér.

Név: currency 

Leírás: Webáruház pénznemének megőrzéséhez, személyes adatot nem tartalmaz. 

Elküldött adat: a beállított pénznem. (alapérteémezett: HUF) 

Lejár: 1 év

Név: language 

Leírás: A webáruház nyelvének megőrzéséhez, személyes adatot nem tartalmaz. 

Elküldött adat: a beállított nyelv kódja. (alapértelmezett: hun) 

Lejár: 1 év

Név: ajax.googleapis.com 

Leírás: Google webaplikációk futtatásához, személyes adatot nem tartalmaz. 

Elküldött adat: Csatornaazonosító

Név: fonts.googleapis.com 

Leírás: Google betűtípusok megjelenítéséhez, személyes adatot nem tartalmaz. 

Elküldött adat: Csatornaazonosító

Az érintettek jogai

Az érintettek személyes adatok kezeléséhez fűződő jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az Adatkezelők fenti elérhetőségein.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges, pl: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése áll fenn. 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket  adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja (pl. .csv, .xls . xlsx), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha az Ön adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha az Ön adatait jogos érdekre hivatkozva kezeljük, Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen. 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Panasztételi lehetőség

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Törvényi hivatkozások

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  1. május 25.

Letöltés .pdf formátumban („jobb klikk” majd a megjelenő helyi menüben „link mentése másként” vagy kattintásra új ablakban nyílik meg.